Olemme tänään päättäneet perustaa yhdistyksen, nimel-
tään " SAIMAAN VIITOSET ry." Yhdistyksen tarkoituksena on
radioamatööritoiminnan ylläpito ja levittäminen Suomen Ra-
dioamatööriliiton ry. viidennen piirin koillisosan alueella
ja liitymme em. liiton jäseneksi.

Yhdistykselle olemme hyväksyneet seuraavat säännöt:

Saimaan Viitoset ry.
SÄÄNNÖT.

1 §. Saimaan Viitoset ry. on Suomen Radioamatööriliitto (SRAL) ry.
alainen radioamatööritoimintaa harrastavien henkilöiden
kerho, jonka kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja vi-
rallisena kielenä suomi.


2 §. Kerhon tarkoituksena on radioamatööritoiminnan har-
rastaminen ja levittäminen Lappeenrannan ja Imatran seu-
duilla. Kerho toimeenpanee kursseja, luentotilaisuuksia
näyttelyjä, leirejä, retkeilyjä ym., tilaa ja levittää
radiokirjallisuutta ja lehtiä, järjestää kokeiluasemia
ja erilaisia huolto- ja mittausvälineitä sekä muilla samantapai-
silla keinoilla edistää radioamatööritoimintaa.


3 §. Kerhon jäseneksi voi johtokunta hyväksyä jokaisen,
hyvämaineisen radioamatööritoimintaa harrastavan henki-
lön, jonka on maksettava liittymismaksu ja vuosittain
määrätty vuosimaksu.

Jäsen sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä voi-
massa olevia radiolakeja ja asetuksia, liiton määräyk-.
siä ja kerhon antamia ohjeita ja hyviä tapoja.

Vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseniä,
jotka ovat maksusta vapaat. Kerhoon voi kuulua myöskin johtokunnan
hyväksymiä vuosi- ja ainaiskannattajajäseniä, joiden vuosi- ja
ainaismaksujen vähimmäismääristä päättää vuosikokous.


4 §. Kerhon jäsen voi erota ilmoitettuaan siitä kerhon
johtokunnalle kirjallisesti tai kokouksessa suullisesti.


5 §. Jäsen voidaan eroittaa kerhosta, jos hän jättää mak-
sunsa suorittamatta, rikkoo kerhon sääntöjä, tehtyjä pää-
töksiä tai hyviä tapoja vastaan.

Erottamisesta päättää kerhon johtokunta. Erotettu jäsen
voidaan mahdollisesti hyväksyä uutena jäsenenä kerhoon, jos
hän suoritttaa kaikki rästimäksunsa ja sitoutuu noudattamaan
kerhon sääntöjä.


6 §. Kerhon hallintoa ja omaisuutta hoita vuodeksi kerral-
laan valittu johtokunta, jonka muodostavat: puheenjohtaja ja
ja neljä jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteerin ja
taloudenhoitajan toimet voidaan myös yhdistää samalle henkilölle.


7 §. Johtokunta valitaan kerhon vuosikokouksessa. Se kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi jäsentä sitä pyytää. Johto-
kunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa paikalla,
Johtokunta alustaa kysymykset ja esityslistat kerhon kokouk-
siin, esittää kerhon hyväksyttäväksi ja jäsenten noudatetta-
vaksi ohjesäännöt ym. määräykset, jotka on alistettava kerhon
kokouksen hyväksyttäviksi, laatii toimintasuunnitelmat ja
huolehtii kerhon tolminnasta.

Puheenjohtaja johtaa keskustelun kokouksissa, edustaa kerhoa
ulospäin, toimeenpanee kerhon ja johtokunnan päätökset, ellei-
vät ne kuulu ,jollekin erikseen määrätylle henkilölle. Varapuheen-
johtaja hoitaa nämä tehtävät puheenjohtajan estyneenä ollessa.


8 §. Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


9 §. Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jä-
tettävä tilientarkastajille tammikuun 15 päivään mennessä.
Tarkastuskertomus tileistä ja hallinnosta on jätettävä
johtokunnalle vähintäin viisi päivää ennen vuosikokousta.


10 §. Kerho kokoontuu vuosikokoukseensa tammikuun aikana.
Kokouksen ajan ja paikan määrää kerhon johtokunta.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta katsoo sen
tarpeellieeksi tai jos vähintäin viisi (5) jäsentä sitä kir-
jallisesti johtokunnalta vaatii määrättyä, kirjalliseoti il-
moitettua asiaa varten.


11 §. Kutsu kerhon vuosikokoukseen toimitetaan postitse tai
lehti-ilmoituksella ja on saatettava jäsenten tietoon vähin-
täin 7 päivää ennen kokouspäivää. Kutsussa on mainittava tär-
keimmät asiat. Ylimääräinen kokous on ilmoitettäva vähintäin
neljä päivää ennen kokouspäivää.


12 §. Vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihtee-
ri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Läsnäolevalla jäsenellä on äänestyksissäksissä yksi ääni ja hän
voi äänestää poissaolevan kerhon jäsenen puolesta valtakirjalla,
joka on esitettävä puheenjohtajalle kokoukeen alkaessa. Läsnäoleva voi
käyttää ainoastaan yhtä valtakirjaääntä.


13 §.Kerhon vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

		1) Todetaan kokouksen laillisuus.
		2) Esitestään hyväksyttäväksi edellieen toimintavuoden ker-
                tomus, jonka johtokunta on laatinut.
		3) Esitetään hyväksyttäväksi edellieen vuoden tilit ja kuul-
		  laan tilintarkastajien lausunto.
		4) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle edel-
		  listen johdosta tai toimenpiteistä, joihin tarkastajien
		  lausunto voi antaa aihetta.
		5) Päätetään toimihenkilöitten mahdollisista palkkioista.
		6) Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja määrätään vuosi-
                ja liittymismaksut.
		7) Valitaan kerhon puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet
		   kuluvalle toimintavuodelle.

		8) Valitaan kaksi tilien ja hallinnon tarkastajaa ja näille
		  varamiehet
		9) Päätetään johtokunnan esittämistä asioista.
		10) Päätetään kerhon jäsenten esittämistä asioista, jotka
		   on jätettävä kolme päivää ennen vuosiikokousta johtokun-
		   nalle.


11 §.Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin,jos yksikin jäsen sitä
vaatii. Äänestykset ovat avoimia, ellei kokous toisin päätä.
Yksinkertainen enemmistö voittaa äänestyksissä ja tasatuloksen
ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalissa tasatulosa rat-
kaistata arvalla.


15 §. Kerho voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttejaa ja voi
omistaa kiinteistöjä ja radioasemia.


16 §. Jos kerhon toiminta lopetetaan, niin. jäljellä olevat varat
on käyptettävä radioamatööritoiminnan hyväksi viimeisen ko-
kouksen päättämällä tavalla tai luovutettava Suomen radioamatööriliitto
(SRAL) ry:lle.


17 §. Kerhon sääntöjä täydentävät johtokunnan laatimat ja kerhon
vuosikokouksen hyväksymät ohjeet ja määräykset.


18 §. Näiden sääntöjen muutokset tai lisäykset sekä kerhon lakkauttamista
tarkoittavat esitykset on käsiteltävä kahdessa yleisessä kokouksessa,
joissa asian hyväksymiseen vaaditaan 2/3 äänten enemmistö.


19 §. Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Lappeenrannassa, toukokuun 22 päivänä 1954.

Oke Kaarela                             
Metsäteknikko, Lappeenrannan kaupungista

Erkki Koponen
Radiomekaanikko, Lappeenrannan kaupungista

Kauko Laine
Vänrikki, Lappeenrannan kaupungista

Säännöt on rekisteröity 31.8.1954 Patentti- ja rekisterihallituksen 
Yhdistysrekisteriin rekisterinumerolla 65724